FLUSH – KOULUKULTTUURIN PESUOHJELMA

Osallistava ja aktivoiva koulukulttuurin kehittämiskonsepti, jossa yhdistyvät opettajien pedagoginen täydennyskoulutus ja POPS2014 mukaiset tavoitteet ja toiminta yhdessä oppilaiden kanssa.

Osallistava ja aktivoiva koulukulttuurin kehittämiskonsepti syntyy yhdistämällä opettajien pedagogisen täydennyskoulutuksen elementit oppilaiden kanssa tapahtuvaan toimintaan. Vaikuttava täydennyskoulutus ei tapahdu koulun ulkopuolella, vaan siinä nimenomaisessa koulukontekstissa ja niiden koulun toimijoiden kanssa, joihin pyritään vaikuttamaan. Myös oppilaiden kanssa tehtävän kehittämistyön on nivellyttävä saumattomasti osaksi koulun ja opetuksen kehittämistä. 

Koulu tarvitsee työkalun ja kokonaisuuden, joka tarjoaa mallin, rakenteen ja teknisen välineen näiden elementtien yhdistämiseen, taltioimiseen ja jatkokehittämiseen. Kokonaisuuteen kuuluu koko koulun yhteinen pesupäivä eli oppimisseikkailu, joka perustuu POPS2014 mukaisiin laaja-alaisen osaaminen tavoitteisiin ja tutustuttaa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Oppilaat ovat aidosti osallisia, ja opettajat saavat konkreettisia esimerkkejä aktivoivasta ja oppiainerajat ylittävästä toiminnasta. Pesupäivää, sen ennakkovalmistelua ja materiaalin jatkotyöstöä ohjaa verkkosovellus, joka tallentaa prosessin aikana syntyneet tuotokset. Verkkosovellus sisältää yksityiskohtaiset kirjalliset ja videoidut ohjeet pesuohjelman läpikäymiseen. 

1. PESUOHJELMAN VALINTA JA KONEEN TÄYTTÖ
Opettajat orientoituvat valmistavassa opettajainkokouksessa, jossa jaetaan koko pesuohjelman läpikäymisen sekä pesupäivän vastuut ja laaditaan aikataulutukset.

2. KOKO KOULUN PESUPÄIVÄN ETENEMINEN

Esipesu
Oppilaat ideoivat ja valikoivat pienryhmissä alustavat ehdotuksensa koulukulttuurin kehittämiseksi.

Pyöritys
Esipesuvaiheen voittajaideoiden kehittäjäoppilaat kokoavat ohjatusti erilaisiin osaamisiin perustuvia tiimejä.

Huuhtelu
Ideatiimit: Pyöritysvaiheessa syntyneet tiimit jatkojalostavat kehittämisideoitaan, konkretisoivat idean käytännön toteuttamista ja harjoittelevat viestinsä esittämistä ja myymistä muille.

Oppimisseikkailu: Oppilaat, jotka eivät ole liittyneet ideatiimeihin osallistuvat oppimisseikkailuun, jonka tehtävät tutustuttavat oppiainerajat ylittävään toiminnalliseen työskentelyyn ja monipuolisiin oppimismenetelmiin.

Linkous
Koko koulu kokoontuu äänestämään voittajaidean.

3. JÄLKIPYYKKI
Pesupäivän aikana kertyy arvokasta tietoa oppilaiden ja opettajien näkemyksistä koulunsa kulttuurista ja kehittämistarpeista. Kahdessa pedagogisessa purussa opettajat syventyvät jatkotyöstämään pesupäivässä syntynyttä materiaalia. Oppilaat lähtevät osaltaan kehittämään koulua ideoiden mukaisesti mm. oppilaskunnan hallituksen tukemana.

Lue lisää: www.flushinfo.fi

Banneri kotisivut