Pyydä koulutusta, työpajaa tai luentoa omalle koulullesi, alueellesi tai tapahtumaasi. Tarpeenne mukaan alustamme ja johdatamme aiheeseen sekä ohjaamme osallistujien aktiivista roolia ja toiminnallista osallisuutta korostavia työpajoja.

Jokainen koulutus suunnitellaan juuri tilaajan tarpeita vastavaaksi ja räätälöidään osallistujamäärän sekä käytettävissä olevan ajan ja tilojen mukaisesti. Osallistujat saavat koulutuksessa käytettävän tukimateriaalin käyttöönsä teeman jatkokäsittelyyn myös koulutuksen jälkeen.


Monialainen oppiminen

Monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla pyritään kehittämään asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä, oppilaiden omatoimisuutta ja yhdessä tekemisen taitoja. Niissä korostuvat oppilaiden kokemusmaailmasta nousevat tarpeet, ja työtavoissa painottuvat tutkiva ote sekä toiminnallisuus ja kokemuksellisuus. Lukuvuosittaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavatkin nyt tasapuolisesti jokaiselle oppilaalle ja opettajalle mahdollisuuden eri tavalla oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen, lähtökohdista riippumatta.

Koulutuksen sisällöt:

 • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien ABC – mistä opetussuunnitelman mukaan on kyse?
 • Kuinka rakentaa oppilaita innostava ja aktivoiva monialainen oppimiskokonaisuus, joka integroituu osaksi muuta koulutyön arkea?
 • Miten oppimiskokonaisuudesta tulee tavoitteellinen kokonaisuus, joka laajentaa oppilaan yleissivistävää tietopohjaa ja kehittää laaja-alaista osaamista?
 • Millaisia toteutuksia eri puolilla Suomea on tehty, ja miten näitä voi soveltaa oman oppilaitoksen tai alueen monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen?

Koulutus tarjoaa kouluille ja yksittäisille opettajalle niin tietoa, inspiraatiota kuin käytännön esimerkkejä omien monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen tueksi.


Oppiva yhteisö

Jokaisella koululla on erityinen toimintakulttuuri, joka vaikuttaa oleellisesti kasvatukseen ja opetukseen sekä sitä kautta oppimiseen ja oppilaan kohtaamaan koulutyön laatuun – riippumatta siitä tunnistetaanko kulttuurin kehittämiskohteet ja vahvuudet. Kehittäminen ei ole arjen työstä erillinen projekti, vaan päivittäisen toiminnan ja ajattelun muutosta. Koulut, jotka näkevät kehittämistyön jatkuvana arkityöhön kuuluvana prosessina ja ovat tottuneita käyttämään yhteisöllisiä toimintamuotoja, sopeutuvat myös muutoksiin kivuttomammin.

Keskeiset sisällöt:

 • Mitä toimintakulttuuri on ja miten se vaikuttaa koulun arjessa?
 • Miten toimintakulttuuria voi kehittää kohti oppivan yhteisön periaatteita?
 • Mitä vahvistaa omasta työstä innostumista, merkityksellisyyden kokemusta ja sitoutumista oppivan yhteisön rakentamiseen?
 • Kuinka tukea kiireettömyyttä ja käyttää yhteinen aika koulussa tehokkaasti ja mielekkäästi?

Koulutus tarjoaa työkaluja yhden opetussuunnitelman keskeisimmän tavoitteen avaamiseen ja käytännön kehittämiseen.


Arviointi

Arviointi on opettajan tärkein pedagoginen työväline oppimisen ohjaamisessa ja kasvatustyössä. Uudessa opetussuunnitelmassa arvioinnin monipuolistamista ja sen merkitystä oppimiselle on pyritty avaamaan aiempaa laajemmin. Arviointi on opettajan ja oppilaan itsensä väline tehdä näkyväksi oppimisen tavoitteet ja niiden saavuttaminen eli muun muassa kuinka oppimisprosessi etenee, mitä on opittu ja mitkä ovat oppilaan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Arviointi ohjaa oppilaan oppimiskäsityksen muodostumista ja vaikuttaa merkittävästi oppilaan käsitykseen itsestään sekä oppijana että osaajana.

Koulutuksen sisällöt:

 • Arvioinnin henki opetussuunnitelmassa?
 • Mitä on prosessinarviointi ja kuina sitä voi koulussa toteuttaa?
 • Mitä on tavoite- ja kriteeriperusteinen arviointi?
 • Mitä on itse- ja vertaisarviointi?
 • Millaisia arvioinnin menetelmiä omassa työssä voi soveltaa?

Koulutus haastaa opettajan arvioimaan omaa arviointiajatteluaan ja oman koulun arvioinkäytänteitä. Tavoitteena on pohtia, mikä arvioinnissa on olennaista ja miten arviointi voisi parhaalla tavalla tukea oppilaan edistymistä.